Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Privacyverklaring Aloysius Stichting

Ingangsdatum: 25 mei 2018


De Aloysius Stichting neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

 

Privacybeleid

De Aloysius Stichting verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons algemene Privacyreglement Aloysius Stichting en specifiek voor leerlingen in ons Privacyreglement Leerlinggegevens.

 

klik voor meer informatie


Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van personeel gebruiken wij met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.

 

klik voor meer informatie over de grondslag


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Aloysius Stichting verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, personeel, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden.

 

Van leerlingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Klik voor meer informatie over persoonsgegevens die wij verwerken van medewerkers en andere personen:


Beveiligen en bewaren

De Aloysius Stichting neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid. Meer informatie hierover is te vinden in het Informatiebeveiligingsbeleid van Aloysius.

 

Klik voor meer informatie over het informatiebeveiligingsbeleid van Aloysius

 

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen verwijderen wij twee jaar na uitschrijving. Voor personeel geldt hetzelfde, tenzij de Aloysius Stichting zich moet houden aan (een langere) bewaartermijn uit de wet.

 

Bewaartermijnen
De bewaartermijnen zijn terug te vinden in de desbetreffende privacyreglementen voor leerlingen (bijlage 3 van het privacyreglement) en voor personeel (bijlage 5 van het reglement. Daarnaast verwijzen we naar het verwerkingsregister.

 

Deelt de Aloysius Stichting persoonsgegevens met derden?

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de Aloysius Stichting worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. De Aloysius Stichting maakt geen gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server in het buitenland worden opgeslagen.

 

Klik voor meer informatie over het delen van gegevens


Melding misstanden

Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt daarom ook een melding doen bij de door onze Aloysius Stichting aangewezen functionaris doen. Deze functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gedeeld met leidinggevenden van de Aloysius Stichting. Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de voor onze organisatie vastgestelde klokkenluidersregeling.

 

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

 

Klik om meer te lezen over het uitoefenen van uw rechten

 

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met de school via www.aloysiusstichting.nl of rechtstreeks met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@aloysiusstichting.nl.

 

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze FG via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de landelijke (externe) klachtencommissie of een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (klik).

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

 

Algemene contactgegevens van de Aloysius Stichting

 


Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00