Overdracht Kristallis-scholen naar Aloysius

06 juli 2021

Na een periode van verkenning, onderzoek en kennismaking is afgelopen week het definitieve besluit genomen. Per 1 augustus aanstaande worden de 3 Kristallis- scholen Aventurijn, Park Neerbosch en Het Hunnerbergcollege in Nijmegen onderdeel van de Aloysius Stichting.

Intentieverklaring en onderzoek
In 2020 maakte Pluryn bekend zich te gaan concentreren op zijn belangrijkste taak: het verlenen van zorg. Om die reden zette Pluryn een verkennend traject in richting verzelfstandiging van Kristallis of overdracht aan een ander onderwijsbestuur. Gesprekken met onze organisatie leidden in december 2020 tot de ondertekening van een intentieverklaring door de besturen van Pluryn en de Aloysius Stichting.

Het daaropvolgende onderzoek op de beleidsterreinen communicatie, financiën, personeel, onderwijskwaliteit, huisvesting, ICT en ouders en leerlingen, mondde uit in een positief advies van de medezeggenschap en vervolgens een positief besluit van de besturen en raden van toezicht van zowel Pluryn als de Aloysius Stichting.

Van harte welkom
Namens Aloysius heet ik de collega's van de drie vso-locaties van harte welkom. De scholen bieden net als onze andere scholen gespecialiseerd onderwijs.

  • De arbeidsmarktgerichte onderwijsprogramma's op Aventurijn en de samenwerking met de arbeidsmarkt zijn erg aansprekend.
  • Datzelfde geldt voor de diploma's die leerlingen op de locatie Park Neerbosch kunnen halen. Leerlingen halen daar havo- en vwo-diploma's en dat is iets waar we echt trots op kunnen zijn en van kunnen leren.
  • Het Hunnergbergcollege verzorgt onderwijs binnen de RJJI De Hunnerberg en treedt toe tot een netwerk van gelijkbare scholen om daar expertise te halen en te brengen.


Aloysius is heel blij met alle nieuwe collega's en we gaan met veel vertrouwen sterk onderwijs bieden voor een betekenisvolle toekomst voor de leerlingen.


Nieuw schooljaar
De aankomende weken gaan we de overgang administratief goed inregelen, zodat de nieuwe collega's én leerlingen in augustus met plezier en vol energie aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

 

Met vriendelijke groet,

Johan van Triest

Voorzitter college van bestuur Aloysius Stichting

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00