Bruggen Bouwen: van VSO naar werk en van VSO naar Entree en MBO-2, 3 en 4

09 december 2015

Bruggen Bouwen is een meerjarig landelijk programma voor het verbeteren van de aansluiting en doorstroming van VSO-leerlingen met gedragsproblematieken naar arbeid en het MBO. Het is een initiatief van de Aloysius Stichting. Er is een landelijk programmateam dat inhoudelijk wordt ondersteund door CINOP. Het programma heeft een looptijd van 2016 tot en met 2019.

 

 

Waarom Bruggen Bouwen?

De veranderingen in het MBO stellen kwetsbare leerlingen en onderwijsinstellingen voor nieuwe uitdagingen. Bruggen Bouwen wil de doorstroom van leerlingen vanuit het VSO naar een baan of vervolgopleiding in Entree of het MBO verbeteren. Dit gebeurt door het op thema’s nauw samenwerken tussen VSO-scholen, AOC en ROC’s in een regio.

 

Wat zijn de thema’s van Bruggen Bouwen?

  1. Data op orde: in-, door- en uitstroom van leerlingen naar werk en met diploma in beeld.
  2. Professionaliseren en regionaliseren van LOB en stages. Inrichten van een Servicepunt dat een goede taakverdeling en afspraken heeft met de scholen. Voor reguliere VSO-leerlingen en leerlingen uit de sector Gesloten en Kort verblijf.
  3. Symbiosetrajecten: VSO en MBO geven samen inhoudelijk, financieel en organisatorisch vorm aan de opleiding. Met afspraken over intake, overdracht en begeleiding van leerlingen, tot opleidingsuitvoering, stage coördinatie, validering, certificering en portfolio.
  4. Valideren van wat leerlingen wél kunnen, liefst met erkende (deel)certificaten met een civiel effect (ECVET) en/of een goed uitgewerkt e-portfolio. Voor dit laatste wordt er momenteel ook samengewerkt in een Europees Project Cozima ( cozima.eu)
  5. Arbeidstoeleiding en ketensamenwerking met samenwerkingsverbanden, gemeenten en Werkbedrijf
  6. Nieuwe doelgroepen in het VSO vanuit MBO en VSV. Benutten expertise en infrastructuur
  7. Regionale planning onderwijs aan kwetsbare groepen. Gericht op reële kansen op de regionale arbeidsmarkt. Samen met VO, PrO en Entree en werkgevers.

 

Hoe krijgt Bruggen Bouwen vorm?

In regionale pilots. Daarin experimenteren scholen van Aloysius met de samenwerking en uitwerking van één of meer thema’s. Samen met het regionale AOC, ROC of andere onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs. Voor leerlingen met een korte verblijfsduur in het VSO (tijdelijke uitplaatsing vanuit gesloten Jeugdzorg of Justitie) passen wij werkwijzen aan of starten afzonderlijke pilots.

 

Wat levert het programma concreet op?

Bruggen Bouwen is een meerjarig ambitieus programma met meerwaarde. Voor de leerling, de ouders, onderwijsinstellingen, Aloysius, gemeenten, samenwerkingsverbanden en werkgevers.

 

Voor de leerling en zijn ouder(s)

Leverende en ontvangende scholen spreken één taal als het gaat om de overgang van een leerling. Door tijdige afstemming over het leertraject van de leerling in het laatste jaar VSO wordt de overgang naar het MBO optimaal voorbereid. Docenten en begeleiders weten elkaar te vinden en geven in overleg vorm aan de beroeps- en opleidingsoriëntatie van de leerling. Expertise en opleidingsmogelijkheden van beide organisaties zijn op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Ook na de warme overdracht is er contact indien nodig en kan wederzijdse expertise ingezet worden. Zoveel mogelijk verlaten leerlingen die geen afgerond MBO-diploma kunnen halen wel een (deel)certificaat, dat werkgevers herkennen en erkennen en dat op een later moment zijn waarde heeft als een leerling alsnog verder gaat leren in het MBO. Dat geeft ouders en leerlingen vertrouwen.

 

Voor het ROC, AOC en andere scholen

Leerlingen vanuit de Aloysius scholen komen nooit meer ‘onverwacht’ of onvoorbereid binnen. Er is een dossier en er is al samengewerkt en afgestemd in de toeleiding. Van de leerling is bekend wat deze wil en kan en wat er nodig is aan (extra) begeleiding of aandacht. Voor VSO-leerlingen met een korte verblijfsduur (Jeugdzorg en Justitie) wordt gewerkt met een e-portfolio waarop docenten en begeleiders van leverende en ontvangende school samen toegang hebben. Leerstof en begeleiding kan de leerling ‘meenemen’ of wordt samen afgestemd. Voortijdige schooluitval wordt hiermee verminderd. Vanuit een symbiosetraject kan een leerling langer op het VSO ingeschreven blijven, terwijl deze al lessen volgt op het MBO. Omgekeerd kan ook. Het VSO vangt probleemleerlingen op die niet te handhaven zijn in het MBO. ROC en AOC lopen zo minder risico’s in de bekostiging. De gezamenlijke benutting van expertise en voorzieningen levert ook financieel voordeel op. Er zijn standaard afspraken en overeenkomsten over hoe dat geregeld wordt.

 

Voor Aloysius en andere VSO scholen

Meer zekerheid dat leerlingen uit het VSO goed terechtkomen. Bij een werkgever of in het MBO. Lagere kosten per school door betere benutting en afstemming over LOB, stages en gezamenlijk vormgegeven werkgeversbenadering. Realistischer keuzes van leerlingen doordat het LOB-traject beter wordt afgestemd op wat op de regionale arbeidsmarkt en bij werkgevers haalbaar is.

 

Voor gemeenten

Minder voortijdige schooluitval en dus minder kosten voor re-integratie en het opleiden van leerlingen en jong volwassen bijstandsgerechtigden die niet meer binnen het regulier bekostigd onderwijs passen. Beter zicht op het totaal aantal kwetsbare leerlingen in het PrO, VSO, LWOO, welk aanbod er qua niveau en richting in een regio voorhanden is en hoe dit aanbod aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Biedt gemeenten en het Werkbedrijf meer mogelijkheden hun regierol invulling te geven.

 

Voor samenwerkingsverbanden VO en Passend onderwijs

Beter zicht op het aanbod, de deelname aan en het rendement van de trajecten die scholen aanbieden aan doelgroepen leerlingen in een kwetsbare positie. Biedt de samenwerkingsverbanden en hun ketenpartners gerichte beleidsinformatie.

 

Voor werkgevers

Een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijf. Doordat het aanbod en de inhoud van opleidingen zijn afgestemd op de vraag van de werkgevers. Coördinatie van stages en arbeidstoeleiding ontzorgt werkgevers. Zo blijven zij meer betrokken en gemotiveerd om leerlingen uit het VSO op te nemen.

 

Hoe wordt het programma Bruggen Bouwen bekostigd?

Door actieve inzet van docenten en begeleiders van de deelnemende scholen, een bijdrage per leerling vanuit de deelnemende scholen en actieve werving van subsidies en bijdragen vanuit Erasmus+, ESF A2 subsidie en eventuele andere subsidiemogelijkheden.

 

Meer informatie?

Over het programma Bruggen Bouwen is informatie te krijgen bij Matthieu Mes van CINOP mmes@cinop.nl. Jolanda Langewouters jolanda.langewouters@aloysiusstichting.nl en Trudy Sijbers trudy.sijbers@aloysiusstichting.nl.

 Nieuwsarchief

Aloysius Stichting

Leidsevaart 2 (ingang Rijnsburgerweg 4)

2215 RE  Voorhout

bestuur@aloysiusstichting.nl

0252 43 40 00